Hukuki Açıdan Kripto Varlıklar ve İlk Kriptopara Arzı (Initial Coin Offering)
12
Haziran 2024, Çarşamba

Kripto varlıklar, gelişen ekosistemleri ve diğer unsurlarıyla tüm dünyanın dikkatini çekmektedir. Türkiye, dünya ekosistemi içinde önemli bir yer edinmekte ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi, bu durumun bir kanıtıdır...

Mehmet Egehan Coşkun

Yazının devamı
Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Yönerge Taslağı’nın Çevrenin Korunması Bakımından Değerlendirilmesi
21
Şubat 2024, Çarşamba

Avrupa Birliği tarafından şirketlerin çevresel etkilerini azaltma ve önleme amacıyla iki önemli Yönerge hazırlanmış olup, bunlardan ilki (EU) 2022/2464 Sayılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi, ikincisi ise bu çalışmada inceleyeceğimiz (EU) 2019/1937 Sayılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Yönerge Taslağı’dır.

Ar. Gör. İclal Nihal Baraç Evci

Yazının devamı
EKM Uygulamalarının Doğurduğu Rekabetçi Endişeler ve Online Ticaretteki Etkileri
24
Ocak 2024, Çarşamba

Günümüzde online ticaret, elektronik pazaryerleri, internet siteleri ve platformlar aracılığıyla hızla büyüyen bir sektördür. Bu dinamik sektörde rekabet hukuku sorunsalları, en iyi fiyat garantisi gibi uygulamalarla daha da ilgi çekici hale gelmektedir. En çok kayrılan müşteri (EKM) koşulu, online ticaretin vazgeçilmez bir parçasıdır. Peki rekabet otoriteleri EKM koşulu uygulamalarına ne ölçüde müdahale etmektedir?..

Av. Nur Duygu Bozkurt

Yazının devamı
Milletlerarası Özel Hukukta Markanın Korunması
03
Ocak 2024, Çarşamba

Günümüzde marka hukuku, uluslararası sözleşmelerle önemli ölçüde uyumlaştırılmış olsa da henüz, sayılan konularla ilgili bir yaklaşım birliği ve milletlerarası mekanizma oluşturulamamıştır. Bunun en önemli sebeplerinden birisi, fikrî mülkiyet hukukunun temel esaslarından olan ülkesellik ilkesidir...

Dr. Öğr. Üyesi A. Kübra Altıparmak Elmas

Yazının devamı
Bütününe Etki Eden Hukukî İşlemler Bakımından Ticari İşletmeye Özgülenen Malvarlığı
20
Aralık 2023, Çarşamba

Ticari işletme, kendisini meydana getiren unsurlarla birlikte bir bütün oluşturmaktadır. Buna göre, içerdiği malvarlığı unsurlarının her birinin tasarrufu için zorunlu olan hukukî işlemlerin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın, ticari işletme bir bütün olarak devir ve diğer hukukî işlemlere konu olabilir...

Ar. Gör. Sümeyye Erkalan Coşkunsu

Yazının devamı
Çok Uluslu Şirketlerde İnsan Hakları İhlallerine İlişkin Haksız Fiil Sorumluluğu
08
Kasım 2023, Çarşamba

Çok uluslu şirketler topluluğu yapılarında, hâkim şirket ile bağlı şirketlerin kayıtlı bulunduğu ülkeler farklıdır. Günümüzde özellikle hâkim şirketin gelişmiş bir ülke sınırları içerisinde kurulu olduğu, diğer yandan bağlı şirketlerin gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde bulunduğu yapılara sıklıkla rastlanmaktadır...

Dr. Pınar Kara

Yazının devamı
Sermaye Piyasası Hukukunda Kitle Fonlama Platformları
25
Ekim 2023, Çarşamba

Kitle fonlaması, sosyal, kültürel ya da kâr elde etmek gibi birçok farklı amaç doğrultusunda hareket eden kişilerin, internet üzerinden çok sayıda bireye arada banka gibi geleneksel aracılar olmaksızın ulaşmasını ve küçük tutarlar toplamak suretiyle fon elde etmesini sağlayan bir finansman yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır...

Ar. Gör. Defne Kahveci

Yazının devamı
Rekabet Politikası Açısından Dijital Piyasaların Düzenlenmesi: E-Ticaret Kanunu ve Rekabet Kanunu Değişiklik Taslağı
18
Ekim 2023, Çarşamba

Dijital piyasaların tüketiciler ve ticari kullanıcılar için önemi sebebiyle bu piyasalardaki rekabet sorunları ve bu sorunların giderilmesine yönelik yasal düzenlenme yapılması hususu birçok hukuk sisteminin öncelikli gündemini oluşturmaktadır. Bazı hukuk sistemlerinde dijital piyasalara yönelik yasal düzenleme çalışmaları başlamış ve hatta yer yer bu yasal düzenlemeler yürürlüğe dahi girmiştir...

Prof. Dr. Kerem Cem Sanlı & Av. Dr. Cihan Doğan

Yazının devamı
İsviçre’deki Dağıtık Defter Teknolojisine Dayalı Kıymetli Evrak Düzenlemelerine İlişkin Bir İnceleme
27
Eylül 2023, Çarşamba

Bu yazıda ise makalede incelediğimiz İsviçre’deki DLT temel alınarak yapılmış düzenlemeler ele alınacaktır. İsviçre’deki düzenlemeler uyarınca kıymetli evrakın dağıtık defter teknolojisi kullanılarak yaratılması ve hukuki işlemlerin bu teknoloji vasıtasıyla yapılarak kayıt altına alınması mümkün hâle gelmiştir...

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ata Polat

Yazının devamı
Anonim Şirketlerde İlişkili Taraf İşlemleri
13
Eylül 2023, Çarşamba

İlişkili tarafların şirketle yapacakları işlemlerde, şirket üzerinde sahip oldukları etkilerini şirketin kaynaklarını kendi menfaatleri için kullanma tehlikesi, bu işlemlere ilişkin özel düzenlemelerle bir dizi prosedür getirilmesine sebep olmuştur...

Dr. Bahar Şimşek

Yazının devamı
Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Sigortalılık Durumu
02
Ağustos 2023, Çarşamba

Bu blog yazısında kitapta da izah edilen anonim şirketlerde sigortalılık çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ile şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyelerinin sigortalılık durumu açıklanmaya çalışılmıştır...

Av. Necip İlker Karaoğlan

Yazının devamı
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Krizleri ve Çözüm Yolları
19
Temmuz 2023, Çarşamba

Bu çalışmada, anonim şirket yönetim kurulu’nda yaşanan veya şirkette YK dışında yaşanıp YK’ya yansıyan uyuşmazlıkların, YK’nın işleyişine olumsuz etkisi incelenmektedir...

Dr. Umut Metin

Yazının devamı