İsviçre’deki Dağıtık Defter Teknolojisine Dayalı Kıymetli Evrak Düzenlemelerine İlişkin Bir İnceleme
27
Eylül 2023, Çarşamba

Bu yazıda ise makalede incelediğimiz İsviçre’deki DLT temel alınarak yapılmış düzenlemeler ele alınacaktır. İsviçre’deki düzenlemeler uyarınca kıymetli evrakın dağıtık defter teknolojisi kullanılarak yaratılması ve hukuki işlemlerin bu teknoloji vasıtasıyla yapılarak kayıt altına alınması mümkün hâle gelmiştir...

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Ata Polat

Yazının devamı
Anonim Şirketlerde İlişkili Taraf İşlemleri
13
Eylül 2023, Çarşamba

İlişkili tarafların şirketle yapacakları işlemlerde, şirket üzerinde sahip oldukları etkilerini şirketin kaynaklarını kendi menfaatleri için kullanma tehlikesi, bu işlemlere ilişkin özel düzenlemelerle bir dizi prosedür getirilmesine sebep olmuştur...

Dr. Bahar Şimşek

Yazının devamı
Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Sigortalılık Durumu
02
Ağustos 2023, Çarşamba

Bu blog yazısında kitapta da izah edilen anonim şirketlerde sigortalılık çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ile şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyelerinin sigortalılık durumu açıklanmaya çalışılmıştır...

Av. Necip İlker Karaoğlan

Yazının devamı
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Krizleri ve Çözüm Yolları
19
Temmuz 2023, Çarşamba

Bu çalışmada, anonim şirket yönetim kurulu’nda yaşanan veya şirkette YK dışında yaşanıp YK’ya yansıyan uyuşmazlıkların, YK’nın işleyişine olumsuz etkisi incelenmektedir...

Dr. Umut Metin

Yazının devamı
Alman Hukuku Uygulaması Işığında Özel Denetimde Yeni Bir Dönem: Sözleşmesel Özel Denetim
12
Temmuz 2023, Çarşamba

Alman hukukunda özel denetime ilişkin § 142.2 AktG düzenlemesinde yer alan hüküm, Türk hukukunda yer alan düzenlemelere göre farklılık göstermektedir. Bu farklılık, kanun koyucu tarafından § 142.2 AktG düzenlemesinin son cümlesinde sözleşmesel özel denetime imkan verilmesinden kaynaklanmaktadır...

Ar. Gör. Burcu Karakuş Erbaş

Yazının devamı
İşe Alım Aşamasında Aday İşçi Tarafından Verilen Açık Rızanın Hukuki Geçerliliği Sorunu
21
Haziran 2023, Çarşamba

...çalışmamda özellikle iş sözleşmesine dayalı olarak çalışan işçilerin işveren ile içerisinde bulunduğu iş ilişkisi kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine değinilmiş, işverenin özlük dosyası tutma yükümlülüğü bakımından işçinin kişisel verilerini işlemesine ek olarak işyerinde iletişimin denetlenmesi, mesai takibinde elektronik gözetleme uygulamaları ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında işlenen kişisel verilerin durumu incelenmiştir...

Av. Arb. Hazar Can Kıpçak

Yazının devamı
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulunun Üst Gözetim Görevi ve Yetkisi
07
Haziran 2023, Çarşamba

Anonim şirket yönetim kurulunun TTK m. 375/1-(e) hükmünde devredilmez ve vazgeçilmez görevleri arasında sayılan üst gözetim görevi, ilk bakışta pek de bir anlam ifade etmemektedir. Benzer bir görevin limited şirketlerde de öngörüldüğü ve müdürlere de aynı doğrultuda görev ihdas edildiği görülmektedir...

Dr. Yurdal Özatlan

Yazının devamı
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Dönüştürücü Bir Güç Olarak Şirketler Hukuku
17
Mayıs 2023, Çarşamba

İlerici bir güç olarak kullanabilirsek şirketler hukuku, en azından önümüzdeki süreçte ve değişimde hala büyük bir rol oynayabilir. Bunun için ise şirketler hukukunun temelinde yatan belirli varsayımların tekrar sorgulanması, bunlar üzerinde tekrar düşünülmesi gerekmektedir...

Av. Dr. Deniz Okuyucu

Yazının devamı
Güvencesiz Çalışmanın En Yeni Hali: Dijital Platform Tabanlı Çalışma İlişkisi
26
Nisan 2023, Çarşamba

Galatasaray Üniversitesi Özel Hukuk Doktora programı kapsamında hazırlanarak, Onikilevha Yayıncılık tarafından kitaplaştırılan bu çalışmanın konusu dijital iş platformları üzerinden çalışan kişilerin başta hukuki statüleri olmak üzere diğer hak ve borçlarının iş ve sosyal güvenlik hukuku boyutuyla incelenmesidir...

Dr. Hazal Tolu Yılmaz

Yazının devamı
Türk Anonim Şirketler Hukukunda Sosyal Sorumluluğu İlgilendiren Düzenlemeler
12
Nisan 2023, Çarşamba

Burada sosyal sorumlulukla ilgili yabancı hukuktaki eğilimi göstermek amacıyla belli başlı düzenlemelerden örnekler verilmiş ve Türk anonim şirketler hukukundaki hükümlere ve yaşanan son gelişmelere kısaca değinilmiştir...

Dr. Öğr. Üyesi (ÜAK Doç.) Işık Özer

Yazının devamı
Bir BAM Kararı Vesilesiyle Şirketler Hukuku İhtilaflarında Tahkim Üzerine Notlar
29
Mart 2023, Çarşamba

Bu yazıda, dar anlamda şirketler hukuku ihtilaflarında tahkim yoluyla çözümüne dair tartışma ve meseleleri kısaca özetledikten sonra güncel bir Bölge Adliye Mahkemesi kararı üzerine notlar paylaşacağım...

Ar. Gör. Abdurrahman Kayıklık

Yazının devamı
Dijital Ekonominin Doğrudan Vergilendirilmesinde Bağlantı Sorunu ve OECD Çalışmaları Bağlamında Çözüm Önerileri
15
Mart 2023, Çarşamba

Bu çalışmanın konusunu, uluslararası vergi camiasının uzun yıllardır çözüm bulmaya çalıştığı dijital ekonominin vergilendirilmesi sorunu ve uluslararası vergi politikasına yön verme gibi kilit bir role sahip olan Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bünyesindeki çözüm önerileri teşkil etmektedir...

Ar. Gör. Sıla Adak

Yazının devamı