Türk Anonim Şirketler Hukukunda Sosyal Sorumluluğu İlgilendiren Düzenlemeler
12
Nisan 2023, Çarşamba

Burada sosyal sorumlulukla ilgili yabancı hukuktaki eğilimi göstermek amacıyla belli başlı düzenlemelerden örnekler verilmiş ve Türk anonim şirketler hukukundaki hükümlere ve yaşanan son gelişmelere kısaca değinilmiştir...

Dr. Öğr. Üyesi (ÜAK Doç.) Işık Özer

Yazının devamı
Bir BAM Kararı Vesilesiyle Şirketler Hukuku İhtilaflarında Tahkim Üzerine Notlar
29
Mart 2023, Çarşamba

Bu yazıda, dar anlamda şirketler hukuku ihtilaflarında tahkim yoluyla çözümüne dair tartışma ve meseleleri kısaca özetledikten sonra güncel bir Bölge Adliye Mahkemesi kararı üzerine notlar paylaşacağım...

Ar. Gör. Abdurrahman Kayıklık

Yazının devamı
Dijital Ekonominin Doğrudan Vergilendirilmesinde Bağlantı Sorunu ve OECD Çalışmaları Bağlamında Çözüm Önerileri
15
Mart 2023, Çarşamba

Bu çalışmanın konusunu, uluslararası vergi camiasının uzun yıllardır çözüm bulmaya çalıştığı dijital ekonominin vergilendirilmesi sorunu ve uluslararası vergi politikasına yön verme gibi kilit bir role sahip olan Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bünyesindeki çözüm önerileri teşkil etmektedir...

Ar. Gör. Sıla Adak

Yazının devamı
NASAMER Law Blog’un Birinci Yılı Üzerine
08
Mart 2023, Çarşamba

NASAMER Law Blog yaklaşık bir sene önce, Prof. Dr. Klaus J. Hopt'un "Uluslararası Tartışmalar Ekseninde Kurumsal Yönetim" başlıklı yazısıyla yayın hayatına başladı. Bu yazıyla, Blog’un ilk yılındaki gelişmeleri aktarmayı ve bunlar ışığında geleceğe dair hedef ve beklentilerimizi aktarmayı amaçlıyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Cem Veziroğlu & Ar. Gör. Abdurrahman Kayıklık

Yazının devamı
Rekabet Hukukunda Rakipler Arası Bilgi Değişimi
01
Mart 2023, Çarşamba

Özellikle Türkiye’de çok genç bir hukuk dalı olarak nitelendirebileceğimiz rekabet hukukunda son yıllarda öne çıkan kavramlardan biri bilgi değişimidir. Bilgi değişimi önceleri genellikle uyumlu eylem kapsamında değerlendirilmekte veya uyumlu eylemin ispatlanmasında kullanılan bir ispat aracı olarak görülmekte iken, daha sonra bilgi değişiminin aslında tek başına rekabet ihlâli oluşturabilecek bir eylem olduğu özellikle içtihatlar yoluyla benimsenmiştir...

Av. Dr. Çiğdem Akkan

Yazının devamı
Rizikonun Gerçekleşmesine Ağır İhmalle Sebebiyet Verilmesine İlişkin Değerlendirmeler
01
Şubat 2023, Çarşamba

TTK’da sigorta ettiren, sigortalı veya bunların hukuken fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin rizikonun gerçekleşmesine kasten sebep olmaları halinde yaptırım belirlenmiş ama ihmal durumu sigorta himayesi kapsamında bırakılmıştır. Ancak uygulamada ve bazı sigorta türlerini genel şartlarında ağır ihmale örnek oluşturan durumlar özel olarak sigorta bedelinden indirim sebebi veya sigortacıya sigortalıdan rücu hakkı sağlamaktadır...

Ar. Gör. Zehra Avcı

Yazının devamı
Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşası İçin Spor
07
Aralık 2022, Çarşamba

Eylül 2015’te gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (“BM”) Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 193 ülkenin imzasıyla “Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi” kabul edildi. Sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarını kapsayan bu Gündem’de 17 tane Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (“SKA”) ve 169 Hedef öngörülmektedir. Spor da SKA’ların gerçekleştirilmesindeki önemli araçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır...

Dr. Öğr. Üyesi Candan Yasan Tepetaş & Av. Yaman Gürsel

Yazının devamı
Anonim Şirkette Azınlığı Koruyan Düzenlemelerin Tasnifi Üzerine
09
Kasım 2022, Çarşamba

Azınlığı korumayı amaçlayan sistemi açıklamanın en iyi yöntemlerinden biri, Kanun’da bu amaca yönelen mekanizmaların tasnifidir. Bu yüzden, önce Türk şirketler hukuku literatüründe yerleşik hale gelen tasnif yöntemini ve bu yaklaşıma yönelik eleştirilerimi kısaca açıklayacak, devamında buna alternatif bir sınıflandırma önerisi sunacağım...

Ar. Gör. Abdurrahman Kayıklık

Yazının devamı
Fikri Hakların İhlaline Dayalı Kazanç Devri Talebi
26
Ekim 2022, Çarşamba

Fikri hakların ihlali halinde ileri sürülebilecek hukuki talepler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 66 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Hak sahibinin ileri sürebileceği talepler; tecavüzün sona erdirilmesi talebi (FSEK m. 66-68), çoklu tazminat talebi (FSEK m. 68), muhtemel bir tecavüzün önlenmesi talebi (FSEK m. 69), manevi ve maddi tazminat talepleri (FSEK m. 70/1, 2) ve son olarak -çalışmamızın da konusunu oluşturan- kazanç devri talebidir (FSEK m. 70/3)...

Dr. Ozan Ali Yıldız

Yazının devamı
Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukukunda Otonom Sistemler
19
Ekim 2022, Çarşamba

Çalışmanın temel araştırma sorusu, otonom sistemlerin neden olduğu zararlardan, sözleşme dışı sorumluluk hukuku bağlamında kim(ler)in, hangi hukuki sebep(ler)le sorumlu olduğudur. Bu soruyu hukukçular için araştırmaya değer ve ilgi çekici kılan, otonom sistemlerin, örneğin otonom karayolu ya da hava araçlarının, arz ettiği özelliklerdir...

Dr. Öğr. Üyesi Cemre Polat

Yazının devamı
Şirketler Hukukunun Geleceği Üzerine Bir İnceleme: Şirket Yönetiminde Yapay Zekâ
12
Ekim 2022, Çarşamba

Yapay zekâ teknolojilerinin şirketler hukuku alanında pek çok tartışmaya ve incelemeye değer etkileri olmakla birlikte bu çalışmada, özellikle şirket yönetimini dönüştüren teknolojilere ve bu teknolojilerin kullanılması ve kullanılmamasının hukuki sonuçlarına odaklanılarak konu dört temel başlık altında incelenmektedir...

Ar. Gör. Dr. Sevda Bora Çınar

Yazının devamı
Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması Türkiye’de Neden Başarılı Olamadı?
25
Ağustos 2022, Perşembe

Kitle fonlaması, girişimcilerin projeleri için ihtiyaç duydukları fonu halktan toplamalarıdır. Paya dayalı kitle fonlaması aracılığıyla girişimciler pay karşılığında halktan para toplarken 27 Ekim 2021 tarihli Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.2) ile borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla da fon toplanmasının önü açılmıştır. Fakat bu blog yazısının kaleme alındığı 18 Ağustos 2022 tarihi itibariyle herhangi bir platform, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması lisansı almamıştır...

Berkay Kılıç

Yazının devamı