Fikri Hakların İhlaline Dayalı Kazanç Devri Talebi
26
Ekim 2022, Çarşamba

Fikri hakların ihlali halinde ileri sürülebilecek hukuki talepler 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (“FSEK”) 66 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Hak sahibinin ileri sürebileceği talepler; tecavüzün sona erdirilmesi talebi (FSEK m. 66-68), çoklu tazminat talebi (FSEK m. 68), muhtemel bir tecavüzün önlenmesi talebi (FSEK m. 69), manevi ve maddi tazminat talepleri (FSEK m. 70/1, 2) ve son olarak -çalışmamızın da konusunu oluşturan- kazanç devri talebidir (FSEK m. 70/3)...

Dr. Ozan Ali Yıldız

Yazının devamı
Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukukunda Otonom Sistemler
19
Ekim 2022, Çarşamba

Çalışmanın temel araştırma sorusu, otonom sistemlerin neden olduğu zararlardan, sözleşme dışı sorumluluk hukuku bağlamında kim(ler)in, hangi hukuki sebep(ler)le sorumlu olduğudur. Bu soruyu hukukçular için araştırmaya değer ve ilgi çekici kılan, otonom sistemlerin, örneğin otonom karayolu ya da hava araçlarının, arz ettiği özelliklerdir...

Dr. Öğr. Üyesi Cemre Polat

Yazının devamı
Şirketler Hukukunun Geleceği Üzerine Bir İnceleme: Şirket Yönetiminde Yapay Zekâ
12
Ekim 2022, Çarşamba

Yapay zekâ teknolojilerinin şirketler hukuku alanında pek çok tartışmaya ve incelemeye değer etkileri olmakla birlikte bu çalışmada, özellikle şirket yönetimini dönüştüren teknolojilere ve bu teknolojilerin kullanılması ve kullanılmamasının hukuki sonuçlarına odaklanılarak konu dört temel başlık altında incelenmektedir...

Ar. Gör. Dr. Sevda Bora Çınar

Yazının devamı
Borçlanmaya Dayalı Kitle Fonlaması Türkiye’de Neden Başarılı Olamadı?
25
Ağustos 2022, Perşembe

Kitle fonlaması, girişimcilerin projeleri için ihtiyaç duydukları fonu halktan toplamalarıdır. Paya dayalı kitle fonlaması aracılığıyla girişimciler pay karşılığında halktan para toplarken 27 Ekim 2021 tarihli Kitle Fonlaması Tebliği (III-35/A.2) ile borçlanmaya dayalı kitle fonlaması yoluyla da fon toplanmasının önü açılmıştır. Fakat bu blog yazısının kaleme alındığı 18 Ağustos 2022 tarihi itibariyle herhangi bir platform, borçlanmaya dayalı kitle fonlaması lisansı almamıştır...

Berkay Kılıç

Yazının devamı
Şirket Devralma İşlemlerinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu
17
Ağustos 2022, Çarşamba

Çalışmada Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) satıcının ayıptan doğan sorumluluğunu düzenleyen hükümlerinin, bir anonim şirketin hisselerinin devrinde (share deal) uygulanabilir olup olmadığı sorusuna yanıt aranmış; soru hedef şirketin kontrolünün satıcıdan alıcıya geçtiği işlemler açısından olumlu yanıtlanmıştır. Ardından şirket devralmalarında ‘ayıp’ kavramı ile hisse satım sözleşmelerinin en çok müzakere edilen hükümlerini içerir beyan ve tekeffüllerin niteliği tartışılmış; ayıp sorumluluğunun şartları hisse devir işlemleri özelinde irdelenmiş ve ayıp sorumluluğu halinde alıcının seçimlik hakları ile genel hükümlerden kaynaklanan taleplerine değinilmiştir...

Dr. Zahide Altunbaş Sancak

Yazının devamı
ICSID Tahkim Kuralları m. 41(5): Bubi Tuzağı mı Verimlilik Adına Atılmış Yerinde Bir Adım mı?
03
Ağustos 2022, Çarşamba

ICSID Tahkim Kuralları m. 41(5) zamanında çığır açan bir düzenleme olmakla beraber günümüzde birçok tahkim kurumunun kurallarında benzer bir mekanizma yer almaktadır. Şubat 2022’de verilen AFC kararı bu kuralın hakem heyetlerince nasıl yorumlandığı konusunda bir inceleme yapılmasının önünü açmıştır...

Elif Kapısız

Yazının devamı
Çiftçi Tipi Anonim Ortaklıklar
06
Temmuz 2022, Çarşamba

Çalışmada, Türk tarımsal örgütlenme politikasında temel hukuki araç olarak benimsenen kooperatiflerin, tarımsal işletmeleri yeterli ekonomik büyüklükte olmayan ülkemiz için uygun bir örgütlenme olmadığı, kooperatiflerin temel ilke ve kurumlarıyla açıklanmış...

Av. İlkan Türküresin

Yazının devamı
Türk Hukukunda Gerekçesiz Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
15
Haziran 2022, Çarşamba

Public and Private International Law Bulletin Haziran 2022 sayısında (42-1) yayınlanan çalışmada, milletlerarası özel hukukun en tartışmalı alanlarından olan gerekçesiz yabancı mahkeme kararlarının Türk mahkemelerince tanınması ve tenfizi konusu incelenmiştir...

Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim; Ar. Gör. Can Yöney

Yazının devamı
Merkezi Olmayan Özerk Organizasyonun (DAO’nun) Hukuki Niteliği
08
Haziran 2022, Çarşamba

DAO ortak bir amaç için bir araya gelmiş ve çoğu kez birbirini tanımayan insanlardan oluşan, yapısında farklı görevlere sahip kişiler ve sürekli değişebilen üyelerinin almış olduğu kararları daha önceden belirlenmiş kurallara göre dış müdahaleye kapalı özerk bir şekilde icra eden akıllı sözleşmeler barındıran, dernekler ve şirketler gibi geleneksel kuruluşların işlevlerine sahip olabilen blokzincir tabanlı yeni nesil bir organizasyondur...

Dr. M. Fatih Cengil

Yazının devamı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağlamında Yatırımcının Tüketici Olarak Korunması
25
Mayıs 2022, Çarşamba

Sermaye piyasası faaliyetlerinin, özellikle kaldıraçlı alım satım işlemleri başta olmak üzere türev araçların ve kripto varlıkların son dönemdeki görece piyasa hâkimiyeti, yatırımcı mağduriyetlerini artırmış, ticari uyuşmazlıklar ile tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk müessesesinin kabulü ile, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen hangi iş ve işlemlerin hangi tür arabuluculuğa tabi olacağının tespiti önem arz eder hale gelmiştir.

Dr. Hatice Ebru Töremiş

Yazının devamı
Tüketicilerin Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması
18
Mayıs 2022, Çarşamba

“Tüketicilerin Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması” isimli monografik çalışma Mart 2022’de On İki Levha Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Türk hukukunda tüketicilerin korunması denildiğinde akla ilk gelen, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) hükümleriyle sağlanan hukuki korumadır. Bununla birlikte söz konusu çalışmada...

Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Tekin

Yazının devamı
Limited Şirket Esas Sermaye Payının Devrine İlişkin Genel Kurul Kararı ve İptal Edilebilirliği
11
Mayıs 2022, Çarşamba

İstanbul Hukuk Mecmuası 2022-1 sayısında (80-1) yayınlanan ve “Limited Şirket Esas Sermaye Payının Devrine İlişkin Genel Kurul Kararı ve İptal Edilebilirliği” başlıklı çalışmada, esas sermaye payının devri esnasında kural olarak alınması gereken genel kurul kararına dair hukukî değerlendirmelerde bulunulmuştur...

Dr. Öğretim Üyesi Emine Develi Ayverdi

Yazının devamı