Şirket Devralma İşlemlerinde Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu
17
Ağustos 2022, Çarşamba

Çalışmada Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) satıcının ayıptan doğan sorumluluğunu düzenleyen hükümlerinin, bir anonim şirketin hisselerinin devrinde (share deal) uygulanabilir olup olmadığı sorusuna yanıt aranmış; soru hedef şirketin kontrolünün satıcıdan alıcıya geçtiği işlemler açısından olumlu yanıtlanmıştır. Ardından şirket devralmalarında ‘ayıp’ kavramı ile hisse satım sözleşmelerinin en çok müzakere edilen hükümlerini içerir beyan ve tekeffüllerin niteliği tartışılmış; ayıp sorumluluğunun şartları hisse devir işlemleri özelinde irdelenmiş ve ayıp sorumluluğu halinde alıcının seçimlik hakları ile genel hükümlerden kaynaklanan taleplerine değinilmiştir...

Dr. Zahide Altunbaş Sancak

Yazının devamı
ICSID Tahkim Kuralları m. 41(5): Bubi Tuzağı mı Verimlilik Adına Atılmış Yerinde Bir Adım mı?
03
Ağustos 2022, Çarşamba

ICSID Tahkim Kuralları m. 41(5) zamanında çığır açan bir düzenleme olmakla beraber günümüzde birçok tahkim kurumunun kurallarında benzer bir mekanizma yer almaktadır. Şubat 2022’de verilen AFC kararı bu kuralın hakem heyetlerince nasıl yorumlandığı konusunda bir inceleme yapılmasının önünü açmıştır...

Elif Kapısız

Yazının devamı
Çiftçi Tipi Anonim Ortaklıklar
06
Temmuz 2022, Çarşamba

Çalışmada, Türk tarımsal örgütlenme politikasında temel hukuki araç olarak benimsenen kooperatiflerin, tarımsal işletmeleri yeterli ekonomik büyüklükte olmayan ülkemiz için uygun bir örgütlenme olmadığı, kooperatiflerin temel ilke ve kurumlarıyla açıklanmış...

Av. İlkan Türküresin

Yazının devamı
Türk Hukukunda Gerekçesiz Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
15
Haziran 2022, Çarşamba

Public and Private International Law Bulletin Haziran 2022 sayısında (42-1) yayınlanan çalışmada, milletlerarası özel hukukun en tartışmalı alanlarından olan gerekçesiz yabancı mahkeme kararlarının Türk mahkemelerince tanınması ve tenfizi konusu incelenmiştir...

Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim; Ar. Gör. Can Yöney

Yazının devamı
Merkezi Olmayan Özerk Organizasyonun (DAO’nun) Hukuki Niteliği
08
Haziran 2022, Çarşamba

DAO ortak bir amaç için bir araya gelmiş ve çoğu kez birbirini tanımayan insanlardan oluşan, yapısında farklı görevlere sahip kişiler ve sürekli değişebilen üyelerinin almış olduğu kararları daha önceden belirlenmiş kurallara göre dış müdahaleye kapalı özerk bir şekilde icra eden akıllı sözleşmeler barındıran, dernekler ve şirketler gibi geleneksel kuruluşların işlevlerine sahip olabilen blokzincir tabanlı yeni nesil bir organizasyondur...

Dr. M. Fatih Cengil

Yazının devamı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Bağlamında Yatırımcının Tüketici Olarak Korunması
25
Mayıs 2022, Çarşamba

Sermaye piyasası faaliyetlerinin, özellikle kaldıraçlı alım satım işlemleri başta olmak üzere türev araçların ve kripto varlıkların son dönemdeki görece piyasa hâkimiyeti, yatırımcı mağduriyetlerini artırmış, ticari uyuşmazlıklar ile tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk müessesesinin kabulü ile, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen hangi iş ve işlemlerin hangi tür arabuluculuğa tabi olacağının tespiti önem arz eder hale gelmiştir.

Dr. Hatice Ebru Töremiş

Yazının devamı
Tüketicilerin Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması
18
Mayıs 2022, Çarşamba

“Tüketicilerin Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması” isimli monografik çalışma Mart 2022’de On İki Levha Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Türk hukukunda tüketicilerin korunması denildiğinde akla ilk gelen, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) hükümleriyle sağlanan hukuki korumadır. Bununla birlikte söz konusu çalışmada...

Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Tekin

Yazının devamı
Limited Şirket Esas Sermaye Payının Devrine İlişkin Genel Kurul Kararı ve İptal Edilebilirliği
11
Mayıs 2022, Çarşamba

İstanbul Hukuk Mecmuası 2022-1 sayısında (80-1) yayınlanan ve “Limited Şirket Esas Sermaye Payının Devrine İlişkin Genel Kurul Kararı ve İptal Edilebilirliği” başlıklı çalışmada, esas sermaye payının devri esnasında kural olarak alınması gereken genel kurul kararına dair hukukî değerlendirmelerde bulunulmuştur...

Dr. Öğretim Üyesi Emine Develi Ayverdi

Yazının devamı
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantısı Çağrı Usûlüne Uyulmaması Toplantıya Katılamayan Pay Sahibinin Mülkiyet Hakkını İhlâl Eder Mi? -Farazî Bir Bireysel Başvuru Çerçevesinde İnceleme-
27
Nisan 2022, Çarşamba

Usûlsüz çağrı sebebiyle anonim şirket genel kurul toplantısına katılamayan pay sahibi, yokluğunda alınan kararların iptalini isteyebilir. Yargıtay içtihatlarına göre sırf çağrının usûlsüz olduğu gerekçesiyle açılan bir iptal davasının başarıyla sonuçlanabilmesi için, pay sahibinin sahip olduğu oy oranının genel kurul kararının alınmasında etkili olması gerekir...

Prof. Dr. İsmail Kırca

Yazının devamı
Halka Açık Anonim Ortaklıklarda İmtiyaz Tesisi Yoluyla Yönetim Kontrolünün Sağlanması
13
Nisan 2022, Çarşamba

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi’nin Aralık 2021 sayısında (XXXVII-4) yayımlanan çalışmada halka açık anonim ortaklıklarda imtiyaz tesisi yoluyla yönetim kontrolünün sağlanmasının ne ölçüde mümkün olduğu sorusuna yanıt aranmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Emek Toraman Çolgar

Yazının devamı
What will be the Impact of the Beheer Decision on the Future of the ECT?
30
Mart 2022, Çarşamba

Şubat 2022’de ICSID kuralları altında verilen Beheer kararında tahkim heyeti İspanya’nın Avrupa Adalet Divanı Mahkemesi’nin Achmea ve Komstroy davalarındaki kararlarına dayanan yetki itirazlarını reddetti. Yazıda bahsi geçen kararlar, AB hukuku ile yatırım tahkimi arasındaki ilişki ve bunlar ışığında Enerji Şartı Anlaşması’nın geleceği tartışılıyor.

Selim Can Bilgin

Yazının devamı
NFT’lerin Oluşturulması ve Transferinin Eser Sahibinin Mali Haklarıyla İlişkisi
25
Mart 2022, Cuma

NFT kavramı İngilizce “non-fungible token” kavramının kısaltması olup her biri eşsiz bir tanımlayıcı aracılığıyla diğerlerinden ayrılabilen ve bu itibarla gayrimisli nitelik taşıyan kripto varlıkları ifade etmek için kullanılmaktadır. NFT’ler her türlü dijital içeriğin kripto varlık olarak temsiline imkân tanımakta, bu sebeple de kontrol edilmesi zor bir dijital pazar yaratmaktadır...

Dr. Öğretim Üyesi Osman Gazi Güçlütürk

Yazının devamı