About Us

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, Dr. Nüsret Arsel ve Semahat Arsel ‘in katıları ile uluslararası ticaret hukuku konusunda faaliyet göstermek üzere bir araştırma merkezi kurulmuştur.

Türk işadamlarının dışa açılmalarının yoğunlaşmaya başladığı son 15-20 yılda, uluslararası ticaret hukukçularının yetiştirilmesi ve diğer ülkelerdeki ticari hukuk sistemlerinin bilinmesi ya da uluslararası ticaret hukukuna kaynak oluşturan kuralların öğrenilmesi gittikçe önem kazanmaya başlamıştır.

Diğer nedenlerin yanı sıra gerek fiziki alt yapıda, gerek bilgi teknolojilerindeki gelişmeler , uluslararası ticareti Türk işadamları açısından cazip hale getirirken; 80’li yıllarda başlattığı ve devam ettirdiği liberalleşme süreci içinde Türkiye'de, yabancı yatırımcılar açısından doğrudan yatırımlar cezbeden bir ülke haline gelmiştir.

Bu gelişmelerin ışığı altında Merkezin faaliyetlerinin odak noktasını oluşturan ‘uluslararası ticaret’i yabancı unsur içeren mal ve hizmet değişimini ifade eden bir kavram olarak tanımlamak mümkündür. Buradaki ‘yabancılık’ ; mal ve hizmet değişimini yapan gerçek veya tüzel kişilerin vatandaşlığı ile ilgili olabileceği gibi , onların yerleşim yeri veya işlerini sürekli yürüttükleri iş merkezlerinin bulunduğu yerden kaynaklanmaktadır.

Ulusal kaynaklara dayalı ‘ticaret hukuku’ndan farklı olarak, uluslararası ticaret hukuku farklı kaynaklara dayanmaktadır. ‘Ticari teamüller’ ve ‘hukukun genel prensipleri’ ulusal ticaret hukuku ve uluslararası ticaret hukukunun ortak kaynaklarını oluştururken; uluslararası ticaret hukukunun kaynaklarının çoğu zaman ulusal hukuktan farklı olduğu görülmektedir. Bu kaynakları oluşturanlar arasında ICC (International Chamber of Commerce-Uluslararası Ticaret Odası-), BM (Birleşmiş Milletler) şemsiyesi altında kurumsallaşan UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade-BM Uluslararası Ticaret Komisyonu) gibi komisyonlar, UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law -Özel Hukukun Uyumlaştırılması Enstitüsü-) gibi bağımsız enstitüler,ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes-Yatırım Uyuşmazlıklarının Uluslararası Çözüm Merkezi) gibi otonom merkezler bulunmaktadır.

Tüm bu kurum ve kuruluşlar, uluslararası ticaret hukukuna kaynaklık etmek üzere bazan bir alanla ilgili örnek terminoloji kurallarını (INCOTERM: International Rules for the Interpretation of Trade Terms -Ticari Terimlerin Yorumlanması Konusunda Uluslararası Kurallar-) hazırlamakta, bazan ülkelerin ulusal mevzuat hazırlarken dikkate alabilecekleri model kanunlar (UNIDROIT’ nın Model Franchise Kanunu, UNCITRAL’in Uluslararası Ticari Tahkim Model Kanunu gibi) ve ilkeler (UNIDROIT’nın Uluslararası Ticari Sözleşmelere İlişkin İlkeleri gibi) hazırlamaktadır.

Uluslararası ticaret hukukuna kaynaklık eden dokümanların arasında, yine bu kuruluşlar tarafından hazırlanan, maddi özel hukuku düzenleyici uluslararası andlaşma ve sözleşmeler de bulunmaktadır.(UNIDROIT’nın Mal Taşımacılığı ve Mal Satışına ilişkin sözleşmeleri, 2001 tarihli Cape Town Sözleşmesi ve Protokolü, Finansal Kiralama ve Faktöring Sözleşmeleri gibi.) Bunlara ek olarak, uluslararası ticaretle ilgili uyuşmazlıkların çözümü konusunda yine UNCITRAL’in hazırladığı Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Uygulanması Hakkında New York Sözleşmesi, Yatırım Uyuşmazlılarının Çözümlenmesi konusunda ICSID’in hazırladığı 1965 Washington Sözleşmesi örnek olarak sayılabilecek sözleşmeler arasındadır.

Yukarda örnek olarak sayılan ve son 40 yılda büyük bir hızla gelişerek özel bir uluslararası sistem oluşturan tüm bu kurallar, ilkeler,model kanun ve sözleşmelerin yabancı literatürde ‘Yeni Lex Mercatoria’ olarak anıldığı ve kara-deniz-hava taşımacılığı, sigorta,şirketler hukuku, iş hukuku, vergi hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hakları, elektronik ticaret, yabancı sermaye gibi konuları kapsadığı dikkati çekmektedir.

Yeni kurulan Merkez, tüm bu konulardaki gelişmeleri yakından izlemek, araştırmalar ve yayınlar yapmak , bilimsel toplantı ve konferanslar düzenlemek, eğitim ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, yurtdışındaki bilim adamı ve kuruluşları ile işbirliği yapmak amacını taşımaktadır. Böyle bir merkezin varlığının, küreselleşen dünyada rekabet durumunda olan Türk işletmeleri açısından da önemli bir ihtiyaca cevap vereceği düşünülmektedir.

3 Mayıs 2007 tarihinde Yönetmeliği yürürlüğe giren Merkezin; karar organı niteliğinde bir Merkez Kurulu ile Danışma ve Yönetim Kurulları bulunmaktadır.

Merkez Kurulunda Dr. Nüsret Arsel, Prof Dr.Attila Aşkar, Prof. Dr. Tuğrul Ansay, Prof. Dr. Yaşar Karayalçın, Prof. Dr. Turhan Esener, Prof. Dr. Yavuz Alangoya, Prof. Dr. Teoman Akünal , Sn Nevzat Tüfekcioğlu görev yapmaktadır. Merkezin müdürlüğünü kuruluşta Prof. Dr. Tuğrul Ansay yürütmüş, müdür yardımcılığına Yard. Doç. Dr. Ayşe Saadet Arıkanatanmıştır.

Merkezin asli geliri ,1 milyon ABD Doları tutarında olan Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Araştırmaları Merkezi Destekleme Fonu gelirlerinden oluşmakta olup; bu Fona yapılacak bağışlar ve Merkez faaliyetlerinden elde edilecek gelirler de önemli mali kaynaklar arasında bulunmaktadır.

Merkezin Faaliyetleri

Merkez, açılışını ve ilk uluslararası faaliyetini 12 – 13 Mart 2007 tarihlerinde Max Planck Institut (Hamburg) ile işbirliği yaparak, ‘Civil and Procedural Law- Özel Hukuk ve Usul Hukuku-’ konusunda düzenlenen ve başkanlığını ve eş başkanlığını Prof.Dr.Tuğrul Ansay ve Prof. Dr. Jürgen Basedow’un yürüttüğü konferansta gerçekleştirmiştir. Türkiye, Almanya, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Ukrayna’dan, Prof. Dr. Evanghelos Perakis, Dr. Christian Takoff, Ionuţ Raduleţu , Prof. Dr. Lale Sirmen , Dr. Lyubov Logush , Dr. Roksolana Khanyk-Pospolitak, Dr. Nihat Gümen, Mirela Stancu , Aleksander Katzarski , Prof. Dr. Konstantinos Kerameus ve Dr. Herbert Kronke’ yi bir araya getiren konferansın amacı, katılımcı ülkelerin özel ve usul hukuklarını karşılaştırmak ve bunların ortak bir yaklaşımla düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunu tartışmak olmuştur. Katılımcı üyelerden Almanya ve Yunanistan AB’nin eski üyelerini, Romanya ve Bulgaristan yeni üyelerini, Türkiye ve Ukrayna ise birliğe tam üyelik yolundaki adayları temsil etmişlerdir.

Merkezde 8 Mart 2007 tarihinde, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş onursal başkanı sayın Şarık Tara ‘Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uygulamadaki Hukuki Sorunlar’ konulu bir konferans vermiştir.

2008 yılında ise; İstanbul Barosu ile işbirliği çerçevesinde Viyana Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr.Dr. Walter Rechberger, ‘Vakıaların Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Tespiti ve Hakimin Kanat Oluşturmasına İlişkin Düşünceler’ konulu bir konferans vermiştir.

2008 yılının ikinci onemli uluslararası konferansı, 2007 yılında '-Özel Hukuk ve Usul Hukuku-’ konusunda yapılan ilk konferansın devamı niteliğinde olup, 9-10 Mayıs 2008 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘Kafkasya, Orta Asya Ülkeleri ile Rusya da Yargı Sistemi ve Sözleşmeler Hukuku ‘ konulu konferans olmuştur.

16-17 Haziran 2008 tarihleri arasında Avrupa Birliği’ndeki Türk vatandaşları ve Türkiye’deki AB vatandaşlarının Ortaklık Hukukundan doğan hakları ile ilgili uluslararası bir konferans da 2008 yılı faaliyetleri arasında yer almıştır.

Bunlara ilave olarak, 12.12.2007 tarihli ve 26728 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5718 sayılı Yeni Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un tartışılması amacıyla 7 Temmuz 2008 tarihleri arasında yine bir uluslararası konferans düzenlenmiştir.

Merkez, düzenlediği tüm uluslararası konferanslarda sunulan tebliğleri kitap haline getirip bastırmaktadır. İlk konferansla ilgili kitap, Almanya’da bastırılmış olup yakında dağıtıma sunulacaktır.

 

 Contact:

 

Esra Özcan

 

Address:
Dr. Nusret - Semahat Arsel International Business Law Implementation and Research Center
Koç University
Rumelifeneri Yolu, 34453
Sarıyer / İstanbul

 

Tel: +90 212 338 1885

 

Fax:+90 212 338 1763

 

E-mail: 

koclawschool@ku.edu.tr