Resmi Gazete

3 Mart 2010

Sayı: 27510

 

Koç Üniversitesinden:

KOÇ ÜNİVERSİTESİ DOKTOR NÜSRET - SEMAHAT ARSEL ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Koç Üniversitesi Doktor Nüsret - Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Koç Üniversitesi Doktor Nüsret - Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Dekan: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanını,

             c) Hukuk Fakültesi: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesini,

             ç) Merkez (NASAMER): Doktor Nüsret - Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             e) Mütevelli Heyeti: Koç Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

             f) Rektör: Koç Üniversitesi Rektörünü,

             g) Üniversite: Koç Üniversitesini,

             ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amaçları

             MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

             a) Uluslarası ticaret hukuku alanındaki sorunları ve gelişmeleri yakından izlemek üzere araştırma ve yayınlar yapmak, bilimsel toplantılar ile konferanslar düzenlemek,

             b) Uluslararası ticaret hukukçularını eğitmek ve uluslararası ticaret hukuku alanında işbirliği olanaklarını geliştirmek üzere, her türlü bilimsel çalışma ve araştırmalar yapmak,

             c) Uluslararası ticaret hukuku alanında Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurum ve  kuruluşlar ile işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,

             ç) Uluslararası ticaret hukuku alanında  diğer üniversitelerle ortak çalışmalar yapmak.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkez; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

             a) Uluslararası ticarette özellikle satış, hizmetler ve müteahhitlik olmak üzere en çok rastlanan akit türleri, uluslararası şirketler hukuku, uluslararası kara, deniz, hava ulaşımı, uluslararası sigorta hukuku, uluslararası banka hukuku, uluslararası vergi hukuku, uluslararası iş hukuku, uluslararası usul hukuku, fikrî ve sınaî haklar, uluslararası tahkim, uluslararası özel hukuk, elektronik hukuk, rekabet hukuku, teminat hukuku, karşılaştırmalı ticaret hukuku, yabancı sermaye yatırımları gibi konularda araştırma ve incelemelerde bulunmak,

             b) Uluslararası ticareti ilgilendiren bilimsel toplantı ve konferanslar düzenlemek, bu alanda yayınlar yapmak ve çıkan yayınları izleyip dokümantasyon çalışmalarında bulunmak,

             c) Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarının uluslararası ticaret hukuku alanında yurt dışında yapılan toplantılara katılmalarına imkan sağlamak ve yurt dışındaki bilim kuruluşları ve bilim insanlarıyla işbirliği yapmak,

             ç) Uluslararası ticaret hukuku alanındaki gelişmeler, ülkenin ihtiyaçları ve Merkezin imkanları doğrultusunda eğitim-öğretim ve benzeri konularda faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin yönetim organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin  yönetim organları şunlardır:

             a) Yönetim Kurulu,

             b) Müdür,

             c) Danışma Kurulu.

             Yönetim kurulu

             MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, üçü daimi ve beşi süreli üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Rektör Yönetim Kurulunun başkanıdır.  Bu üyelerden;

             a) Rektör, Dekan ve Vehbi Koç Vakfı tarafından belirlenen bir kişi Yönetim Kurulunun daimi üyeleridir.

              b) Süreli üyeler; Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından iki, Merkezin çalışma konuları ile ilgili öğretim üyeleri arasından iki, mali ve finans konularında deneyimli kişiler arasından bir kişi olmak üzere, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıl süre için seçilir ve görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

             (2) Yönetim Kurulu; Rektörün daveti üzerine, Mayıs ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda en az iki kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin çalışma esaslarını belirlemek,

             b) Stratejik planları, bütçeyi ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

             c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık kesin hesaplarını görüşerek karara bağlamak,

             ç) Danışma Kurulu üyelerini belirlemek.

             Müdür

             MADDE 10 – (1) Dekanın önerisi üzerine, Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir kişi, Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür olarak görevlendirilir.

             (2) Üniversitede mali işlemlerde deneyimli bir kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir.

             Müdürün görevleri

             MADDE 11 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

              a) Yıllık bütçeyi ve faaliyet konularını belirleyerek, Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış çalışma programının uygulanmasıyla ilgili işlemleri yürütmek,

             b) Merkez faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli ödemeleri yapmak,

             c) Merkezin, önceki yıla ait faaliyet raporunu ve kesin hesabını hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

             ç) Merkezin  faaliyetleri ile ilgili diğer  iş ve işlemleri yürütmek.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu kararıyla, uluslararası ticaret hukuku alanındaki çalışmalarıyla tanınan öğretim üyelerinin yer alacağı Danışma Kurulu oluşturulur. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır.

             (2) Danışma Kurulu; Merkezin yürüttüğü veya yürütmeyi planladığı konular ile  Merkezin faaliyetleri hakkında görüş ve önerilerde bulunur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Harcama yetkilisi

             MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Rektöre veya Müdüre devredebilir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Koç Üniversitesi Rektörü yürütür.

 İletişim:

 

Esra Özcan

 

Adres:
Dr. Nusret - Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Koç Üniversitesi
Rumelifeneri Yolu, 34453
Sarıyer / İstanbul

 

Tel: +90 212 338 1885

 

Faks:+90 212 338 1763

 

E-posta: 

koclawschool@ku.edu.tr