Hakkımızda

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, Dr. Nüsret Arsel ve Semahat Arsel ‘in katıları ile uluslararası ticaret hukuku konusunda faaliyet göstermek üzere bir araştırma merkezi kurulmuştur.

Türk işadamlarının dışa açılmalarının yoğunlaşmaya başladığı son 15-20 yılda, uluslararası ticaret hukukçularının yetiştirilmesi ve diğer ülkelerdeki ticari hukuk sistemlerinin bilinmesi ya da uluslararası ticaret hukukuna kaynak oluşturan kuralların öğrenilmesi gittikçe önem kazanmaya başlamıştır.

Diğer nedenlerin yanı sıra gerek fiziki alt yapıda, gerek bilgi teknolojilerindeki gelişmeler , uluslararası ticareti Türk işadamları açısından cazip hale getirirken; 80’li yıllarda başlattığı ve devam ettirdiği liberalleşme süreci içinde Türkiye'de, yabancı yatırımcılar açısından doğrudan yatırımlar cezbeden bir ülke haline gelmiştir.

Bu gelişmelerin ışığı altında Merkezin faaliyetlerinin odak noktasını oluşturan ‘uluslararası ticaret’i yabancı unsur içeren mal ve hizmet değişimini ifade eden bir kavram olarak tanımlamak mümkündür. Buradaki ‘yabancılık’ ; mal ve hizmet değişimini yapan gerçek veya tüzel kişilerin vatandaşlığı ile ilgili olabileceği gibi , onların yerleşim yeri veya işlerini sürekli yürüttükleri iş merkezlerinin bulunduğu yerden kaynaklanmaktadır.

Ulusal kaynaklara dayalı ‘ticaret hukuku’ndan farklı olarak, uluslararası ticaret hukuku farklı kaynaklara dayanmaktadır. ‘Ticari teamüller’ ve ‘hukukun genel prensipleri’ ulusal ticaret hukuku ve uluslararası ticaret hukukunun ortak kaynaklarını oluştururken; uluslararası ticaret hukukunun kaynaklarının çoğu zaman ulusal hukuktan farklı olduğu görülmektedir. Bu kaynakları oluşturanlar arasında ICC (International Chamber of Commerce-Uluslararası Ticaret Odası-), BM (Birleşmiş Milletler) şemsiyesi altında kurumsallaşan UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade-BM Uluslararası Ticaret Komisyonu) gibi komisyonlar, UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law -Özel Hukukun Uyumlaştırılması Enstitüsü-) gibi bağımsız enstitüler,ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes-Yatırım Uyuşmazlıklarının Uluslararası Çözüm Merkezi) gibi otonom merkezler bulunmaktadır.

Tüm bu kurum ve kuruluşlar, uluslararası ticaret hukukuna kaynaklık etmek üzere bazan bir alanla ilgili örnek terminoloji kurallarını (INCOTERM: International Rules for the Interpretation of Trade Terms -Ticari Terimlerin Yorumlanması Konusunda Uluslararası Kurallar-) hazırlamakta, bazan ülkelerin ulusal mevzuat hazırlarken dikkate alabilecekleri model kanunlar (UNIDROIT’ nın Model Franchise Kanunu, UNCITRAL’in Uluslararası Ticari Tahkim Model Kanunu gibi) ve ilkeler (UNIDROIT’nın Uluslararası Ticari Sözleşmelere İlişkin İlkeleri gibi) hazırlamaktadır.

Uluslararası ticaret hukukuna kaynaklık eden dokümanların arasında, yine bu kuruluşlar tarafından hazırlanan, maddi özel hukuku düzenleyici uluslararası andlaşma ve sözleşmeler de bulunmaktadır.(UNIDROIT’nın Mal Taşımacılığı ve Mal Satışına ilişkin sözleşmeleri, 2001 tarihli Cape Town Sözleşmesi ve Protokolü, Finansal Kiralama ve Faktöring Sözleşmeleri gibi.) Bunlara ek olarak, uluslararası ticaretle ilgili uyuşmazlıkların çözümü konusunda yine UNCITRAL’in hazırladığı Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Uygulanması Hakkında New York Sözleşmesi, Yatırım Uyuşmazlılarının Çözümlenmesi konusunda ICSID’in hazırladığı 1965 Washington Sözleşmesi örnek olarak sayılabilecek sözleşmeler arasındadır.

Yukarda örnek olarak sayılan ve son 40 yılda büyük bir hızla gelişerek özel bir uluslararası sistem oluşturan tüm bu kurallar, ilkeler,model kanun ve sözleşmelerin yabancı literatürde ‘Yeni Lex Mercatoria’ olarak anıldığı ve kara-deniz-hava taşımacılığı, sigorta,şirketler hukuku, iş hukuku, vergi hukuku, fikri ve sınai mülkiyet hakları, elektronik ticaret, yabancı sermaye gibi konuları kapsadığı dikkati çekmektedir.

Yeni kurulan Merkez, tüm bu konulardaki gelişmeleri yakından izlemek, araştırmalar ve yayınlar yapmak , bilimsel toplantı ve konferanslar düzenlemek, eğitim ve benzeri faaliyetlerde bulunmak, yurtdışındaki bilim adamı ve kuruluşları ile işbirliği yapmak amacını taşımaktadır. Böyle bir merkezin varlığının, küreselleşen dünyada rekabet durumunda olan Türk işletmeleri açısından da önemli bir ihtiyaca cevap vereceği düşünülmektedir.

3 Mayıs 2007 tarihinde Yönetmeliği yürürlüğe giren Merkezin; karar organı niteliğinde bir Yönetim Kurulu bulunmaktadır.

Yönetim Kurulunda Dr. Nüsret Arsel, Prof Dr. Umran İnan, Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, Prof. Dr. Turhan Esener, Prof. Dr. Yavuz Alangoya, Prof. Dr. Cumhur Özakman ve Sn Nevzat Tüfekcioğlu görev yapmaktadır. 

Merkezin asli geliri ,1 milyon ABD Doları tutarında olan Dr. Nüsret-Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Araştırmaları Merkezi Destekleme Fonu gelirlerinden oluşmakta olup; bu Fona yapılacak bağışlar ve Merkez faaliyetlerinden elde edilecek gelirler de önemli mali kaynaklar arasında bulunmaktadır.

 

 İletişim:

 

Esra Özcan

 

Adres:
Dr. Nusret - Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Koç Üniversitesi
Rumelifeneri Yolu, 34453
Sarıyer / İstanbul

 

Tel: +90 212 338 1885

 

Faks:+90 212 338 1763

 

E-posta: 

koclawschool@ku.edu.tr